Zápisy ze zasedání výboru spolku

 Zápis ze 17.3.2021

Zápis z 24.2.2021

Zápis z 3. 2. 2021

Zápis ze 7.1.2021

Zápis ze 24.11.2020

Zápis z 22.10.2020

Zápis z 23.9.2020

Zápis z 29.7.2020

Zápis z 24.6.2020


 

 Zasedání výboru Komunitního spolku Řepy 17.3.2021

Volba zapisovatele/ky a ověřovatele/ky 

Zapisovatel: LuPo, ověřovatelka: IŠ 

2.       Plán záhrady  

Proběhla diskuze ohledně jednotlivých částí. Bylo rozhodnuto prozatím diskuzi přerušit a vrátit se k ní na dalším, speciálním setkání. Do té doby:  

   • JB pošle LuPle přehled grantů (v kopii členové výboru)  
   • 2) LuPle vytvoří dotazník ohledně vývoje zahrady a pošle na komunitní email, odtud bude rozeslán členům  
   • 3) po vyplnění proběhne schůzka k budoucnosti zahrady a plánování. 
   • LuPle pošle na komunitní email seznam keřů vhodných k zasazení podél plotu kolem záhonků (rybíz, angrešt, víno). Stromy: LuPle pošle seznam, zatím odloženo. 
   •  

3.       Pracovní záležitosti (viz také minulé zápisy: http://kzrepy.cz/zapisy-ze-zasedani-vyboru-ksr/

1) Ověřit vyhotovení daňového přiznání – LuPo (T: hotovo, zadáno účetní)
3) Pojištění – LuPo (T: v jednání s pojišťovací společností INSIA

4) WC – přehled možností – LuPo (T: odloženo do konce března

5) Žádost o pozemek MHMP – LuPo přeposlal žádost pí Zemanové, která má P17 na starost – tel. 236 002 186. Slíbila vyřešit ASAP. 

6) Nákup – schválen seznam.  

 • Objedná IŠ (rozdělené objednávky: nop + pletivo: co vyjde z grantu MČ, uhradit, co ne, uhradit z prostředků spolku), navíc travní semeno a chňapka na odpadky. Vyzvednutí: MB.  

  7) Instalace záhonků – termín/postup: shoda byla na připravení místa a osazení ohrádkami, specifikuje:  
 • LuPo zavolá MB, domluví se a dá vědět. 

  8) web: vývoj – odloženo 

  9) seznam majetku spolku – Alice update – odloženo 

  10) dětský záhon – odloženo 

4.       Email na členy: výroční zpráva + záhonky (i individuálně) + spolkové dny (vyhlášení – domluva) – odloženo až po dohodě o záhoncích 

5.       Web – první výstupy – odloženo 

6.       Různé: 

  1. Nástěnka: nákup + Míša Koudelková 
   1. JB objedná nástěnku 
  2. Další termín schůze: 31. 3. od 17 hodin 

Zasedání výboru Komunitního spolku Řepy

24. 2. 2021 od 17 hodin

Přítomní: Lukáš Pokorný (LP), Jana Buďová (JB), Ivana Štětinová (IŠ), Michal Bureš (MB), Anna Sladká (AS)

Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR), Jana Čejchanová

1. Zapisovatelka IŠ, ověřovatelka JB

2. 1. daňové přiznání – LP pověřen zadáním účetní, schválená max cena: 4000,-

2.3. pojištění prověří LP do příštího výboru (T: 17. 3.)

2.4. viz 7.

2.5. pozemek MHMP – LP se zatím nedovolal, bude zkoušet dál (T: 15. 3.)

2.6. nákupy: osvětlení kontejneru za spolkové peníze; hasicí přístroj práškový + hasící deka – nejprve KS prověří hasiče (požadavky na typ, nutnost originálního a ne bazarového). LP pak zajistí nákup. Spojovací materiál nádrže – cca 1500,- (peníze spolku) (T: 31. 3.)

Nákup dřeva – až se dají ven nádrže, aby bylo kde uskladnit v kontejneru.

JB – nákup z grantu MČ: nástěnka, schránka, laminovací folie, toner a papíry, materiál na masopust, folie na barevný tisk (zbydou-li peníze)…čerpání grantu končí 31.3.

2.7. nové záhonky – odloženo (epidemie), o datu rozhodne příští výbor; zemina – koupí MB ze spolkových peněz, složí se vzadu u ořechu, aby se nerozjezdila půda na pozemku

2.8. web: pracovní skupina je zatím celý výbor; překlápění zpráv z FB na web (kdo může, dle kapacit), fotky jen vlastní, zaplacené, nebo volně použitelné (x pokuta); Hanka K. případně požádat o grafiku. JB navrhne novou strukturu webu ve sdíleném dokumetu – komentáře k návrhu zadávat slovně (neměnit text JB). Soubor je zde:

https://docs.google.com/document/d/12EN8TGhm-5SYMrmZ-qE4Ro0e_TBsk0gN46o8NGMjjEM/edit T: 12. 3. půlnoc pro všechny

2.9. majetek – soupis – vědět , co máme, než začne zahradnická sezóna, pohyb více lidí na zahradě a v kontejneru; pro pojištění nedůležité (T: průběžně, domluveno s Alicí Vondráčkovou)

3. výroční zpráva – LP upraví dle zaslaných připomínek, dá na web a rozešle členům spolku (T: 12. 3.)

5. snížení poplatku: členka spolku zatím nenapsala žádost, LP se jí ozve (T: 12. 3.)

AS – jmenovitě napsat těm, co nezaplatili členský příspěvek/záhon (T: příští výbor)

6. viz 2.8.

7. stromy a rozvoje pozemku – LuPle sepíše prezentaci v bodech a zašle na komunitní adresu – LP rozešle do výboru k připomínkám a diskuzi na výboru 17. 3. od 17. hodin

Dokumenty dostupné zde: https://drive.google.com/drive/folders/1uAYw10VYr2XvzIwQWUeNBpvTP0laUcr3?fbclid=IwAR204vCOVl3kslKCqEf___lqYPnNTasO1fZMrn9utwoPt8_Q02dNzXNy2cc

V diskuzi zazněly tyto otázky:

Zamokřené místo – jaké stromy, rostliny? Nevezení zeminy? Louka?

Separační WC – bude na jiném místě než původně plánovaném

V zadní části nové záhonky + vysoká tráva + místa pro hmyz, včelí úly?

Zadní vchod + přístupová cesta

Zvířata – zatím ne (slepice méně náročné než králíci)

Potřeba dlouhodobějšího konceptu – říct Lucce, co budeme chtít i výhledově

Rostliny k pletu pro veřejnost (rybízy, angrešty,kiwi – popínavé)

Sušší části – rakytník, dřín; víno moc náročné

Další výbor 17.3. od 17 hodin.

Zapsala: Ivana Štětinová Ověřila: Jana Buďová


Zasedání výboru Komunitního spolku Řepy 3. 2. 2021 od 17 hodin

 

Přítomní: Ivana Štětinová (IŠ), Anna Sladká (AS), Jana Buďová (JB), Michal Bureš (MB), Lukáš Pokorný (LP)

Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR)

 1. Volba zapisovatele/ky a ověřovatele/ky Zapisovatelem zvolen LP, ověřovatelkou JB.

 2. Plnění/přehled úkolů vyplývajících ze zasedání výboru 7. 1. 2021

1) Vyjádřit se k místu uskladnění hlíny – rozhodnutí se odkládá se na další výbor.
2) Nákup nářadí – LP (T: do konce ledna)
Výbor souhlasil s návrhem LP zakoupit tuto sadu, bude uhrazeno z prostředků IŠ z grantu MHMP (https://www.hornbach.cz/shop/Kufr-s-rucnim-naradim-59-dilu/5651217/artikl.html)
3) Nákres poliček v kontejneru – PV (T: příští výbor)

Výbor projednal nákres zaslaný Petrem Vondráčkem (PV) a souhlasil s výrobou poliček.
4)
Vyčíslení přípojky na vodu – MB

MB uvedl, že dle jeho rešerše jsou náklady na přípojku na vodu mezi 25-30 tis. Kč (velká díra, plastová šachta, PVK napojit, osadit vodoměr, pak zaházet. Pokud se bude rušit, musí se to vykopat). Co se týká dočasného pronájmu, den stojí 50 kč/den (nad 3 měsíce) nebo 90 Kč/den (do 3 měsíců pronájmu). Výbor zamítl vybudování stálé přípojky a pověřil KS zkontaktováním hasičů v Řepích a dotaz na možnost napuštění kontejnerů na vodu. KS upozornila na vhodnost svádění dešťovky ze všech střech. Pro rok 2021 bude hospodařeno s vodou, kterou se napustí kontejnery a dle spotřeby se vyhodnotí další postup.
5) Výzva k zaplacení příspěvků – AS (splněno)
6) Skeny dokladů, označení položek grantů – KS a IŠ informovaly o situaci a bylo rozhodnuto o uspořádání samostatné schůzky mezi KŠ, IŠ, AS a LP.
7) Ověřit vyhotovení daňového přiznání – LP (T: do konce února) – úkol trvá.
8) Ověřit podmínky grantu MČ Praha 17 – JB (T: příští výbor)

JB informovala, že se čerpá do 31. 3., celé vyúčtování do 31.5. Dle informací pí Babické jsou jakékoli pohyby mezi položkami víceméně jedno, ideální je vyčerpat. Zbývá 5800 Kč. Nejbližší nákup: nástěnka – JB zváží možnosti a bude informovat výbor.
9) Rozeslání newletteru s výzvou k pomoci s rozvojem KZŘ – LP (splněno)
10) Zvýšení dosahu FB – všichni. Úkol přesunut na další výbor.
11) Nabídka pojištění – IR (splněno)
12)
WC – přehled možností – LP (T: do konce února). Úkol trvá.

13) Plot + altán + dešťovka – MB (T: březen).

14) Žádost o pozemek MHMP – LP (zatím bez odpovědi). LP zaurguje na MHMP.

 1. Návrh na snížení ročního poplatku pro členku KSŘ. Výbor rozhodl, že je potřeba emailová žádost s odůvodněním požadavku, následně výbor rozhodne.

 2. Revizní komise: doplnění proběhne na příští schůzi, která se plánuje okamžitě, jak to bude možné. Zatím funguje ve dvou členech.

 3. Finance – viz bod 6 + daň z nemovitosti + přehled o platbách poplatků 2021. AS pošle přehled k 15. 2., datu splatnosti. Daň z nemovitosti ověří LP.

 4. Výroční zpráva. LP rozeslal první návrh výroční zprávy, IR jako první připomínkuje, pak zpět a přeposlání další osobě k připomínkování.

 5. Web (LP) – LP informoval o člence KSŘ ochotné spravovat web a zamýšlené nominaci KZŘ na ceny „Adapterra“ – projekty adaptace na změnu klimatu (LP). Výbor odsouhlasil.

 6. L. Plecitá/Kundrata: dřeviny z grantu (JB). JB informovala, že organizuje schůzku s L. Plecitou a panem Kundratou – dá vědět. IŠ – upozornila na plán vysadit 15 stromů.

 7. Různé:

  1. Sekačka: umístit do kontejneru: KS domluví předání a umístíme.

  2. Nástěnka: členka spolku má zájem být nástěnkářkou (LP)

  3. Fotograf: zájem vyjádřil člen spolku (LP)

  4. Bezdomovci: KS nahlásí nepořádek na úřad MČ Pha 17.

  5. Ohraničení pozemku: po vybudování plotu se cesta přes pozemek vyznačí kameny.

  6. Osvětlení – MB navrhne vnitřní osvětlení a pošle odkaz.

  7. Pojištění – LP projde doporučení IR.

  8. Další termín výboru: 24. 2. od 17 hodin.

 

 

 

 Zápis ze zasedání výboru Komunitního spolku Řepy (online,7. 1. 2021 od 17 hodin) 

Přítomni: Lukáš Pokorný (LP), Ivana Štětinová (IŠ), Jana Buďová (JB), Anna Sladká (AS), Michal Bureš (MB) / Hosté: Kateřina Semerádová (KS), Ivana Rousková (IR), Alice Vondráčková (AV), Petr Vondráček (PV)

1. Volba zapisovatele/ky o ověřovatele/ky
Zapisovatelem byl zvolen Lukáš Pokorný (LP), ověřovatelkou Ivana Štětinová (IŠ)

2. Plnění/přehled úkolů vyplývajících ze zasedání výboru dne 24. 11. 2020 (http://kzrepy.cz/zapisy-ze-zasedani-vyboru-ksr/)
a. Žádost o výpůjčku pozemku MHMP – LP informoval o žádosti podané 5. 1. na MHMP.

b. Datová schránka – LP Informoval o zprovoznění datové schránky KSŘ
c. Umístění hlíny (před/za zahradou): AS a LP se vyjádřili pro umístění za zahradou, IŠ preferuje co nejblíže záhonům. K diskuzi na dalším zasedání.
d. Seznam vybavení kontejneru – výbor schválil nákup:

 – Nářadí: dvě sady nářadí (dospělá a dětská), palice (z grantu MHMP)
– Krabička na lékárničku (prostředky KSŘ)
– Petlice s trubkou, která bude chránit visací zámek na kód – do 1000 Kč (prostředky KSŘ)
– Zhotovení prkenných regálů: PV přislíbil hrubý nákres, pak nákup

e. Plot – MB informoval o předběžném vyčíslení nákladů na stavbu plotu, oplocení kontejneru a altánu na 30 000 Kč s tím, že bude realizováno na počátku března. MB a IŠ bilaterálně vyřeší stav prostředků z grantu MHMP.

3. Využití grantu – plán (IŠ/MB)
IŠ informovala o dosavadním čerpání z grantu MHMP. PŘÍPOJKA na vodu – MB připraví výhled nákladů.

4. Členské poplatky 2021 – přehled a výzva (AS)
AS připraví návrh email se žádostí o zaplacení příspěvku a zašle LP k rozeslání.

5. Pokladna (KS) a daňové přiznání (LP)
KS naskenuje doklady a označí položky dle grantu. LP ověří a zkontaktuje osobu ohledně daňového přiznání.

6. Akce a činnosti na pozemku – výhled (všichni)
Grant MČ – JB se spojí s úřadem (pí Babická) a ověří termín pro vyúčtování a informuje na dalším výboru.

Aktivity na pozemku: zastřešit dřevník / záhon – Kristýna Kysilková zájem o záhon / Nástěnka – plexisklo / Pomoc: plot, police, fotograf, zastřešení dřevníku – LP dá do newletteru / Dlouhodobý úkol: hlídat uklizený prostor kolem kompostu / FB – viditelnost

7. Různé
IR prověří možnost pojištění KSŘ proti poškození v důsledku velkého větru atp. – informace na dalším výboru / WC – přehled zpracuje LP, diskuze na jaře

Seznam úkolů: 
1) Vyjádřit se k místu uskladnění hlíny – všichni (T: příští výbor)
2) Nákup nářadí – LP (T: do konce ledna)
3) Nákres poliček v kontejneru – PV (T: příští výbor)
4) Vyčíslení přípojky na vodu – MB (T: do konce února)
5) Výzva k zaplacení příspěvků – AS (splněno)
6) Skeny dokladů, označení položek grantů – KS (T: průběžně)
7) Ověřit vyhotovení daňového přiznání – LP (T: do konce února)
8) Ověřit podmínky grantu MČ Praha 17 – JB (T: příští výbor)
9) Rozeslání newletteru s výzvou k pomoci s rozvojem KZŘ – LP (T: do konce ledna)
10) Zvýšení dosahu FB – všichni (T: příští výbor)
11) Nabídka pojištění – IR (T: příští výbor)
12) WC – přehled možností – LP (T: do konce února)

 

 

Zápis ze zasedání výboru Komunitního spolku Řepy (KSŘ) dne 24. 11. 2020 (online)

 

Přítomni: Jana Buďová, Michal Bureš, Lukáš Pokorný, Anna Sladká, Ivana Štětinová

Hosté: Kateřina Semerádová, Ivana Rousková

 

Úvod (datová schránky, výroční zprávy, admin)

Lukáš Pokorný (LP) informoval o založení datové schránky KSŘ, zpracovávání výroční zprávy (LP) a schválení provozního řádu komunitní zahrady. Vzhledem k připomínkám dvou členů spolku navrhl provozní řád upravit výborem. Provozní řád byl upraven ve smyslu připomínek L. Bessera a A. Sladké (provozní doba od 6 do 22 hod po celý rok, oheň pro nečleny spolku nutno ohlásit v aplikaci a oznámit výboru – viz schválený provozní řád).

 

1) Volba zapisovatele/ověřovatele 

Zapisovatelem byl zvolen LP, ověřovatelkou Anna Sladká (AS).

 

2) Pronájem pozemku MHMP
Ivana Rousková (IR) odprezentovala návrh žádosti o výpůjčku dvou přilehlých pozemků od MHMP. LP uvedl, že zajistí odeslání žádosti skrze datovou schránku a požádal Michala Bureše (MB) o zhotovení výkresu daných parcel. 

 

3) Kontejnery na vodu

Kontejnery budou na jaře či v dřívějším vhodném termínu umístěny za západní stranu kontejneru (MB), plnit se budou ze střechy dešťovou vodou, případně se doplní z pronajatého hydrantu (diskuze o vodovodní přípojce odložena na jaro).

 

4) Stromy
Jana Buďová (JB) uvedla, že zalévání stromů záleží na počasí, přes zimu – v době vegetativního útlumu, nepotřebují stromy téměř žádnou vodu, pokud bude pokračovat stávající vlhké počasí. JB uvedla, že řešením by bylo koupit také samozavlažovací pytle ke stromům, projednáno bude v lednu. JB dohlíží na zalévání, v případě potřeby požádá o pomoc. Ohledně zasazení muchovníku dá JB vědět po domluvě s L. Plecitou, zahradní architektkou.

 

5) Záhony – plán 

Instalace nové sady záhonů odložena až na leden-březen 2021. MB uvedl, že obstarání hlíny a ohrádek není problém (tuna za 200 kč, ks za 190 kč). V diskuzi o případném umístění dovezené hlíny se výbor shodl na prostoru před zahradou (směr k zastávce tram, u lampy) nebo za zahradou (za paletovým plotem, vedle ořechu). Každý člen výboru se zajde podívat na daná místa a do příštího zasedání se rozhodne pro jedno z těchto míst. V diskuzi byla také zmíněna cesta, která aktuálně slouží „všem“ a jezdí po ní auta: rozhodnutí o tom, jak s ní KSŘ naloží, padne na některém z příštích zasedání, aktuálně a dle možností se dají na její začátek a konec velké kameny, aby se zabránilo vjezdu aut.

 

6) Kontejner (plán na odřevnění + vybavení)

Katka Semerádová (KS) sepíše návrh seznamu na vybavení kontejneru a zašle ostatním k doplnění. Bylo zopakováno, že výtvarně se bude zkrášlovat pouze otevírací strana (ostatní se obloží dřevem/altánem), garantem je Hanka Kačírková. LP uvedl, že s Petrem Vondráčkem domluví výrobu stříšky na dřevo, abychom měli suché dřevo a případně mohli svádět i dešťovou vodu.

 

7) Akce a činnosti na pozemku 11-12/2020

Výbor přivítal iniciativu „Mikuláš“ (Alice Vondráčková). Byla dohodnuta pracovní skupina (AS, JB) k přípravě akce adventní svíce.

 

8) Různé

Bylo dohodnuto, že další článek do Ř17 a FB status o výsadbě stromů připraví Ivana Štětinová (IŠ). KS zopakovala připravenost pana Kundraty, odborníka na stromy, k návštěvě pozemku a konzultacím. Výbor to přivítal. 

 

Zapsal 24.11.2020, Lukáš Pokorný

Ověřila 25.11.2020, Anna Sladká

 Schůze výboru Komunitního spolku Řepy 22.10.2020 (18:15 – 19:45 online)

Přítomni: Jana Buďová (JB), Michal Bureš (MB), Lukáš Pokorný (LP), Anna Sladká (AS), Ivana Štětinová (IŠ)

Hosté: Ivana Rousková (IR), Kateřina Semerádová (KS), Alice Vondráčková (AV), Petr Vondráček (PV)

1.      Volba zapisovatele a ověřovatele: zapisovatelka IŠ, ověřovatel LP

2.      Členská schůze 10.11.2020:

 Vzhledem k současné a předpokládané situaci (zákaz shromažďování) bude členská schůze probíhat online (info mailem, hlasování per rollam). Členové spolku obdrží informaci o způsobu hlasování (přes formulář, ANO-NE, kdo neodpoví = NE), rozhoduje nadpoloviční většina. Výsledky hlasování se zveřejní dle ANO/NE, v případě větší diskuze také komentáře, resp. výhrady k návrhům. Diskuze bude probíhat pomocí e-mailu (možnost vyjádření se k jednotlivým bodům), přímá komunikace s LP, který probere s výborem.
Hlavní body členské schůze/hlasování: provozní řád, cena a rozdělení záhonů, definice členství, co může rozhodovat sám výbor (návrh nákupy do 10.000,-).

Záhony:
Doposud projeven zájem o 11 záhonků ze 13 hotových. Přidělování bude v případě většího zájmu podle data přihlášky. Celkově může být na pozemku až 30 vyvýšených záhonů. V případě potřeby lze rychle dodělat další.

4.      
Sázení stromů: JB čeká na zprávu od Lucky Plecité. Jsou dvě možnosti: 1/ počkat,
až budou ideální podmínky, tj. vzrostlejší stromy vybraných odrůd nebo 2/ nesázet přesně dle plánu, nelze čekat, že na jaře ideální podmínky nastanou. MB navrhuje, aby se vycházelo ze stávajícího sortimentu jednoho zahradnictví a tam byly stromky vybrány (Luckou). JB zjistí Lucčiny časové možnosti. Odsouhlasen nákup 4 1000-litrových nádrží na vodu (IŠ zjistí, zda lze převést chybějící částku pro tuto pložku v grantu MHMP z položky stromy, kde se pravděpodobně ušetří (levnější menší stromy, adopce,…), nádrže pak objedná a zakoupí z grantu MHMP. Navržen termín přípravy děr na stromy 14. a 15.11. (PV) a termín sázení stromů 21. a 22.11.

5.      
Výtvarná úprava kontejneru a záhonků: Kontejner bude z jižní a západní strany
obložen dřevem, na severní doplněn altánem. Východní vchodová strana je volná k úpravám, návrh, aby bylo možno psát vzkazy, pomalování…Pravděpodobně proběhne až na jaře, dle možností i v zimě (obložení).

6.      
Akce:

IR – výroba adventních věnců (tbc), MB – Mikuláš 5.12 (tbc). JB navrhuje dílnu ve formě videa. KS – lze peníze z grantu MČ použít i na jiné než kulturní akce vzhledem k situaci? Distanční akce (hledací hry v terénu s úkoly). IR – lukostřelba. JB – hledání tajenky ve městě (bude řešeno dle aktuální Covid-19 situace).

7.      
Plot:

Velké poděkování PV a MB. MB – nejdřív se dodělá drátěný plot kolem záhonů, pak se začne s dohotovením dřevěného kolem celé zahrady.

8.      
Různé:

IŠ – výměna zámku u kontejneru? Zatím nezamykat nebo uvolnit, aby byli schopní zamknout všichni. MB – členské příspěvky? Kategorie příznivců (neplatí členský příspěvek, ale dobrovolný, chodí pomáhat, mohou dělat na pozemku své akce v doprovodu člena spolku). Výhody pro „pracující“: návrh nevyužité záhonky zdarma. LP uvedl, že tomuto bodu bude věnovaná samostatná část na příštím výboru. MB – navrhl zpracovat interní provozní řád, LP navrhne a rozešle. IR – rozesílala návrh žádosti o pozemky MHMP, LP a MB se na to podívají a posunou dál.

Schůze byla ukončena 19:45.

Za KSŘ: Lukáš Pokorný, předseda výboru, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání výboru KSŘ dne 23.9.2020 (pozemek KZŘ)

Zahájení – 17:45; ukončení – 19:30 

Přítomni: L. Pokorný (LP), A. Sladká (AS), I. Štětinová (IŠ), J. Buďová (JB), Michal Bureš (MB)

Zapisovatel: AS; Ověřovatel: LP

1)     
Plot – MB – nutno dodělat sloupky (Petr),
poté nákup desek na obložení plotu (cca 6 000 Kč). Termín obložení – lze 10.10. spolu s workshopem záhonů. IŠ zaplatila proutěný plot na část se záhony (cca 11500 Kč). Výhledově hotový plot za 2-3 týdny. Pletivo se dá co nejvíce k dřevěnému plotu a případně se instaluje ostnatý drát.

2)     
Záhony: 10. 10. – MB nakoupil 30 ks
ohrádek (na 10-30 záhonů). 29.-30.9. proběhne závoz zeminy na pozemek (MB od souseda), do workshopu třeba uklidit od plotu dřevo a 3 malé záhony s rajčaty. Do záhonů lepší koupit i husté pletivo proti hlodavcům. MB koupí fólii i pletivo. LP do e-mailu info o záhonech – jaký je o ně zájem? JB pozvánka+plakát+FB, LP e-mail.

3)     
Stromy – „darovací smlouva“ o tom, že dávají
spolku peníze (specifikovat, aby lidi rozuměli, co je adopce = strom není jejich). Nutný bagr na kopání děr. Nutno vyřešit termín – první polovina listopadu, přičemž se sází za každého počasí, ceremonie pouze za pěkného počasí. JB poznámka – nesmí být moc velké teplo. JB možnost spolupráce s Tomáš Zděblo  – mohl by být garantem sázení stromů (cca 3000 Kč) – technická správnost zasazení (ostříhání kořenů apod.)

a.      Koordinační skupina (e-mail) – MB, LP, JB, Martin Karlovec, Lucka Plecitá

4)     
Výtvarná skupina s grafičkou

skupina na komunikaci – Hana+Jana+Anna. Postup: návrh na zpracování grafiky nejprve schválení ve výboru, poté realizace ve výtvarné skupině

5)     
Kontejner – MB nabídky – nejlevnější 46000
Kč + doprava (cca 5000 kč), cca 2,5m x 6m. Lze ho mít cca za 2 týdny, obloží se dřevem. Stále čekáme na stavební povolení – po něm se může koupit a přivézt. Článek do Ř17 – info o stromech i o plotu/kontejneru, … LP+MB se pojedou na kontejner podívat. KS obava o mínění okolí o umístění kontejneru. JB navrhuje v budoucnu zelenou střechu.

6)     
Článek Ř17 – hlavní message článku – info
o tom, co se změnilo na pozemku od 1/2020, info o adopci stromů ideálně formou „info box“. Napíše LP, zašle výboru pro kontrolu

7)     
Různé:

a.   Schvalování spolkových peněz uvnitř výboru: limit – návrh 10 000 Kč, bod na členskou schůzi – musí se schválit na členské schůzi (výhledově říjen)

b.      Boromejky – potřebují peníze na nákup kuchyně – LP e-mail podporovatelům s výzvou na podporu

c.     Palety – příští týden roztřídit co chceme/nechceme (úkol pro členy spolku)

d.      Kuchyňka – stavba z palet

e.      Jak zapojit do prací další členy spolku – MB návrh se seznamem prací, které jsou potřeba udělat kdykoliv (ne každý může ve středu)

                                                              i.     Přesunout dřevo od plotu (s parkovištěm) k ohni

                                                            ii.     Přesunout dřevo zpoza našeho plotu za plot (vyznačen obdélník červeným sprejem)

f.       Rozbor půdy – JB – info o tom, že na navážce můžou stromy umírat, bylo by třeba udělat před sázením stromů, není to levné, nejdražší asi 4000 Kč, možná by šlo obhájit z grantu MHMP – výbor odsouhlasil rozbory, JB zašle cenové možnosti

g.      Garant stromů – Martin Karlovec – LP e-mailem veškeré info, nutno oslovit zahradnictví, zjistit cenové nabídky, … komunikace s LP

 

 

 

Lucka – poslední plán zahrady (upravené hřiště apod.) – dát vědět Lucce, jak nám vyhovuje

 

Výbor Komunitního spolku Řepy 29.7. (pozemek KZŘ, 18:15 – 19:00)

Přítomni: L. Pokorný (LP), Michal Bureš (MB), Ivana Štětinová (IŠ), Jana Buďová (JB). Omluvena: A. Sladká (AS)

1) Zapisovatelem zvolen LP, ověřovatelkou IŠ. 

2) Výbor schválil záměr oplotit vnitřní část pozemku, za danou cenu 6000 Kč + 1 000 Kč výpůjčka vrtáku (10 tis. Kč vratná kauce). IŠ zjistí, jaké údaje mají být na faktuře, aby bylo možno proplatit z grantu MHMP. 

3) Zažít Řepy jinak: JB – první nápad: chill-out zóna KZŘ (posezení, hračky pro děti). Jana + Ivana R. + Hanka Kačírková. Propagace Darujme.cz/sázení stromů (sázení spojit s akcí „Adoptuj si strom“) 

4) Darujme.cz – LP nahlásí na soudu nového předsedu, JB dokončí smlouvu. 

5) Separační WC – LP pošle informace o WC v jiných zahradách MB. Volba místopředsedy: LP navrhl JB, která byla zvolena (3 pro, 1 se zdržela, 1 omluvena). 

6) Různé: 

19. 9. Ukliďme Česko/Řepsko – rozhodnutí na dalším výboru. 

Sběr lógru v řepských restauracích a jeho kompostování – pilotní lógr je Šenkovna (zodpovídá KS), budeme se ptát v dalších řepských restauračních zařízeních, nejlépe v blízkém okolí KZ. 

Palety: nabídka od koupelny Ptáček – včetně dovozu (KS). 

Hlína: soused MB, domluvit v druhé půlce srpna (LP/MB). 

Plot – Kateřina Semerádová (KS) vznesla otázku posunutí plotu. V této fázi se již nechá tak, jak je v plánu, posune se případně později, dle potřeby. 

Špulky ze dřeva, které poslouží jako stoly na zahradě (viz stoly ve Twin Lids) –2 ks (KS). 

Článek do Ř17 – informace o sázení stromů atd. – do říjnové Ř17. 

LP zjistí informace u grantu z Letiště VH, zda je potřeba předkládat při žádosti výroční zprávu. 

Další výbor: téma granty (položky k pokrytí a tudíž potřeba grantů). 

Středy: KS mimo prahu 17. – 21. 8, oznámí včas, potřeba náhradníci. 

Web – LP informoval o plánované schůzce s M. Vlčkem k webu, zájem projevila JB. Další výbor: konec srpna/přelom září.

 

 

 Zasedání výboru Komunitního spolku Řepy (24. 6. 2020, 19 hodin)

Agenda

1) Volba zapisovatele a ověřovatele

2) Úprava rozpočtu grantu MHMP dle skutečně získaných peněz

3) Návrh dalších aktivit v souvislosti s provozem KZŘ (viz dokument Návrh úkolů)

4) Diskuze o počtu místopředsedů/kyň

5) kalendář výborů a zasedání schůze během prázdnin

5) Různé

 1. Zapisovatel: L. Pokorný / ověřovatelka: J. Buďová.
 2. Výbor odsouhlasil návrh úpravy částek pro jednotlivé položky grantu MHMP a to následovně: Altán – 70 tis. / Plot – 30 tis. / Stromy – 40 tis. / Přípojka – 35 tis. / Nádrže – 5 tis. / Nářadí – 10 tis. / Edukační pomůcky – 5 tis. / Odměny – 15 tis. /
 3. Návrh dalších aktivit
  1. Bagy – výbor se shodl zatím nekupovat, na podzim se začnou stavět vyvýšené záhony. Markéta Hanzelínová: nabízí know-how vyvýšených záhonů + palety (má dodávku, dokáže fakturovat). Předběžně: říjen. Za komunikaci odpovídá: Jana Buďová.
  2. Kompost: výbor rozhodl, že zatím stačí dva komposty. Ivana Štětinová zkontaktuje pana Bossera ohledně nabídky hnoje
  3. Voda: možnosti: 1) přípojka (admin náročné) 2) hydrant (během týdne možno zařídit). Výbor rozhodl, že jakmile budou k dispozici a výsadbě stromy, vybuduje se přípojka na hydrant, na jaře pak trvalá přípojka, financovaná z grantu.
  4. Kontejner: LP: zavolat na inzerát a ověřit, zda možno jít s cenou dolů.
  5. Plot: Martin a Petr = kůly a prkna. / Kůly – osadit, výplň pak skrz email členům k odsouhlasení.
  6. WC – Michal dá dohromady přehled možností, rozhodne se na základě tohoto.
  7. Skříňka – výbor pověřil Katku Semerádovou komunikací ohledně skříněk na nářadí, rozhodl, že budou umístěny na parkoviště.
  8. Stromy – výbor pověřil Lucii Plecitou (prostřednictvím Martina Štěpaře) ke zpracování konkrétního plánu výsadby stromů na pozemku KZŘ.
 4. Diskuze o počtu místopředsedů: Vzhledem k absenci kandidatur zůstává prozatím pouze jedna místopředsedkyně (I. Štětinová). Na dalším zasedání výboru proběhne volba druhého.
 5. Datum dalšího výboru – poslední červencový týden (LP pošle návrhy).
 6. Různé: Výbor se shodl na pokračování pravidelných středečních setkávání na pozemku: od 17:30 – na FB Jana B., osobně zaštiťuje Katka S., v případě nepřítomnosti dá vědět.
  Keře: výbor se shodl na jejich umístění podél vnější strany plotu.
  Zemina – prohlídka zeminy, možné naložení a převezení: 15. 7. (Michal, Petr, Martin, Lukáš)

Anna Sladká informovala o změně data čerpání grantu MČ Praha 17: možno čerpat až do konce 3/2021, do konce května vyúčtování. Jana B. pověřená rozpracováním termínů aktivit hrazených z grantu na příští výbor (data a zapojení ostatních).

Web – LP předá přihlašovací údaje Janě B., potřeba aktualizovat.

 

 

 

 

 488 total views,  1 views today