Stanovy

STANOVY SPOLKU

„Komunitní spolek Řepy“

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1. Název spolku je: ”Komunitní spolek Řepy” (dále jen ”spolek”);

2. Sídlem spolku je Nevanova 1043, Praha 6, 16300;

3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;

4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II

Účel, cíle a předmět činnosti spolku

Účelem spolku je založení komunitní zahrady v Řepích a její rozvoj, včetně souvisejících aktivit, kterými jsou:

1. Provoz komunitní zahrady v Řepích

2. Pěstování plodin, kompostování

3. Komunitní setkávání

4. Environmentální výchova (semináře, workshopy, dětské programy)

5. Společenské a kulturní akce, dětské soutěže a sportovní aktivity

Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

čl. III

Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let

2. Přihlášku ke členství přijímá Výbor, který rozhoduje také o přijetí nového člena.

3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

4. Členství zaniká

● závažným porušením povinností vyplývajících z členství;

● doručením písemného oznámení člena o vystoupení; ● rozhodnutím Výboru o vyloučení;

● nezaplacením členských příspěvků:

a) pro členy zapsané na ustavující schůzi do 6 týdnů od zapsání spolku do rejstříku,

b) pro ostatní členy do 6 týdnů od přijetí do spolku

● úmrtím člena spolku

● zánikem spolku.

Členství zaniká bez nároku na vrácení členského příspěvku.

1. Člen má právo

● účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

● předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

● hlasovat o předložených návrzích;

● podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

1. Člen má povinnost

● dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku);

● platit členské příspěvky;

● dodržovat provozní řád zahrady.

1. Výši členských příspěvků navrhuje výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok a schvaluje členská schůze. Ve výjimečných a opodstatněných případech může výbor navrhnout odpuštění členského příspěvku.

čl. IV

Orgány spolku Orgány spolku jsou:

1. Statutárním orgánem je výbor spolku, který řídí předseda

2. Nejvyšším orgánem je členská schůze

3. Pokladník volený členskou schůzí

4. Tříčlenná revizní komise volená členskou schůzí. Každý člen revizní komise má jeden hlas.

čl. V

Nejvyšším orgánem je členská schůze

a) schází se nejméně jednou ročně;

b) přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů;

c) volí výbor spolku;

d) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a zprávu revizní komise;

e) schvaluje výši členských příspěvků.

f) schvaluje návrh na zrušení spolku; pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů spolku.

Čl. VI

Výbor spolku

1. Výbor je výkonným orgánem spolku; má 5 členů, schází se nejméně jednou za půl roku a řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi;

2. Výbor si volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy;

3. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena Výboru, je předseda spolku povinen do 30 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výboru;

4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna prostá většina členů Výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů Výboru, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas;

5. Výbor může být svolán výjimečně častěji, než jednou za půl roku, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější;

6. Funkční období výboru je dvouleté;

7. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jako kdyby nebylo přijato.

8. Výbor

● připravuje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období;

● předkládá návrh na zrušení spolku; pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;

● konkretizuje činnost pro další období;

● navrhuje výši členských příspěvků.

čl. VII

Zásady hospodaření

1. Spolek je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho činností podle těchto stanov a s rozpočtem spolku.

3. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 20. listopadu 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

čl. VIII

Okolnosti zániku spolku

1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.