Provozní řád komunitní zahrady

Provozní řád Komunitní zahrady Řepy (KZŘ)

 1. Provozovatelem Komunitní zahrady Řepy (dále jen „KZŘ“) je Komunitní spolek Řepy.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele KZŘ a před vstupem do areálu mají povinnost se s ním seznámit.
 3. Uživatelem se může stát pouze osoba starší 18 let. 
 4. Uživatel odpovídá za osoby, které navštíví areál v jeho doprovodu.
 5. Provoz zahrady je v od března do října od 6:00 do 22:00 hodin po celý týden.
 6. Je zde zakázáno:
 • porušovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin
 • manipulovat s majetkem nepovoleným způsobem a poškozovat ho
 • kouřit
 • rozdělávat oheň bez předchozí domluvy se správcem areálu
 • odhazovat odpadky, tvořit skládky
 • nechat volně pobíhat psy a jiné domácí mazlíčky 
 • vstupovat osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek či je sem vnášet a užívat
 • přinášet předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a manipulovat s nimi
 • chovat se hrubě či neslušně vůči ostatním návštěvníkům areálu nebo k provozovateli
 • poškozovat či odcizovat výpěstky, stromy, keře
 • Provozovatel má právo vykázat návštěvníka areálu, jestliže porušuje tento řád. Při neuposlechnutí bude přivolána Městská policie.

 1. Uživatelé mají k dispozici vyhrazenou nádobu nebo část záhonu dle předem dohodnutého rozvržení. 
 2. Uživatelé nesmí bez předchozí domluvy s provozovatelem KZŘ manipulovat s pěstebními nádobami jiných uživatelů. 
 3. Každý uživatel je zodpovědný za údržbu svého pěstebního místa, pravidelně ho navštěvuje a stará se o něj tak, aby jeho užívání neomezovalo jiné pěstitele.
 4. Pěstování plevelů je dovoleno jen po dohodě s provozovatelem a ostatními uživateli.
 5. V areálu KZŘ je přísný zákaz:
 • používání chemických hnojiv a jiných přípravků, které poškozují životní prostředí
 • pěstování rostlin jedovatých či obsahujících omamné nebo psychotropní látky
 1. Uživatelé mají k dispozici zahradnické náčiní, které je umístěno v kontejneru na nářadí. Nářadí bude po použití vždy očištěno a vráceno na původní (určené) místo. 
 2. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě náčiní, uživatel to ihned ohlásí provozovateli.
 3. Pěstitelé mají k dispozici prostor pro společné kompostování. Ukládání materiálu na kompost se řídí pravidly, která jsou uvedena u kompostéru a na webové stránce KZŘ: www.kzrepy.cz
 4. Voda na zalévání je k dispozici …. (definovat kde). V případě slunečných dní se doporučuje zalévat brzy ráno nebo pozdě večer, aby se omezilo vypařování vody.
 5. Uživatelé komunitní zahrady mohou využívat WC přistavené na pozemku KZŘ.
 6. Uživatelé KZŘ mají povinnost dodržovat pořádek a organizaci věcí ve všech prostorách KZŘ tak, aby tam každý další návštěvník našel příjemné a funkční prostředí.
 7. Komunikace mezi provozovatelem a uživateli bude probíhat především elektronicky (e-mail) nebo telefonicky (volání či SMS zprávy).