Přihláška do spolku

Roční poplatek za členství ve spolku je 600 Kč/osoba.

Člen má právo

● účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

● předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

● hlasovat o předložených návrzích;

● podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

Člen má povinnost

● dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku);

● platit členské příspěvky;

● dodržovat provozní řád zahrady.